مقاومت مصالح، نوشته: بیر-جانسون، ویرایش پنجم

Mechanics Of Materials / 5th edition

Mc Grow Hill 


 دانلود : 

 لینک کمکی 1: 

 لینک کمکی 2: 

 دانلود ویرایش چهارم: 

[ ] [ ] [ مجید فصیحی ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،